stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju 

"Z NAMI RAŹNIEJ"

Nasze działania obejmują zdobywanie i podtrzymywanie umiejętności ze wszystkich sfer życia potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Podejmowana tematyka, kolejność zastosowania i dynamika pracy powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby, do której skierowana jest nasza pomoc. Przestrzegamy przy tym sprawdzonych zasad, które pozwalają działać skutecznie. Ważne w naszej pracy jest to, że zaczynamy ją dopiero po nawiązaniu tzw. kontaktu terapeutycznego. Niezmiernie istotne jest bowiem stworzenie bezpiecznego klimatu współpracy. W naszej działalności wierzymy w sens i skuteczność podejmowanych zadań, stosujemy pozytywne wzmocnienia i stajemy się partnerami w relacji z naszymi podopiecznymi.

o nas

Cele statutowe naszego stowarzyszenia

Kinezyterapia

Leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm.

Choreoterapia

Terapia tańcem opiera się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka.

Socjoterapia

To jedna z metod terapii zajęciowej, która ma na celu włączenie osób chorych psychicznie oraz osób niepełnosprawnych i/lub wykluczonych do życia społecznego, a przede wszystkim poprawę funkcjonowania w grupie społecznej

Arteterapia

Terapia poprzez sztukę. wykorzystuje wiele technik plastycznych: rysunek, malarstwo, rzeźbę, i inne. Ta forma terapii ma być spontanicznym procesem tworzenia i nie wymaga od osób w niej uczestniczących doświadczenia lub zdolności artystycznych.

Hipoterapia i Dogoterapia

Forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia / psa. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych.

Ergoterapia

Terapia poprzez pracę - polega na dostosowaniu pracy do możliwości chorego, uwzględniając zainteresowania i umiejętności. Jest prowadzona metodą „małych kroków”, co oznacza, że jest prowadzona w miarę poprawy stanu zdrowia.

Silwoterapia

To metoda terapeutyczna oparta na kontakcie z przyrodą. Przebywanie na łonie natury, pośród drzew z dala od ruchu ulicznego wycisza, odpręża, relaksuje, poprawia zarówno stan psychiczny jak i fizyczny. Celem tego rodzaju terapii jest rozładowanie napięć, rozluźnienie i uspokojenie.

Muzykoterapia

Dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Np. śpiewanie znanych piosenek, uczenie się nowych, słuchanie muzyki, udział w koncertach. 

Formy terapii zajęciowej realizowanej przez stowarzyszenie

stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju 

"Z NAMI RAŹNIEJ"

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, w zakresie oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki;
 

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się;
 

Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów faktycznych;
 

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;


Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 

Działalność na rzecz zwiększenia dostępności usług zdrowotnych;

Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;


Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom;


Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;


Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

Propagowanie w kraju i za granicą twórczości artystycznej poprzez wspieranie działalności artystycznej członków i sympatyków stowarzyszenia;

 

Działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, edukacji, oświaty, wychowania i rekreacji, ochrony dziedzictwa narodowego;

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działania w sferze sportu i rehabilitacji; 

 

Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej na obszarze Polski i za granicą 

 

Podtrzymywanie i pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej;
 

 

 

Jesteśmy grupą przyjaciół, która od lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi, seniorami i innymi wymagającymi pomocy i wsparcia ze strony pomocy społecznej. W naszej pracy staramy się  działać na rzecz integracji społecznej naszych wychowanków, podnosić ich kompetencje  i dążyć do zwiększenia szans w życiu codziennym.

Celem naszego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej i ochrony i promocji zdrowia. Organizujemy warsztaty, wyjazdy integracyjne, szkolenia, organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, podejmujemy wszelkie działania zmierzające do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin w celu ich integracji ze środowiskiem. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ" powstało w 2017 roku w Kielcach.

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ"