Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ"                         

 

 

Jesteśmy grupą przyjaciół, która od lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi, seniorami i innymi wymagającymi pomocy i wsparcia ze strony pomocy społecznej. W naszej pracy staramy się  działać na rzecz integracji społecznej naszych wychowanków, podnosić ich kompetencje  i dążyć do zwiększenia szans w życiu codziennym.

Celem naszego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej i ochrony i promocji zdrowia. Organizujemy warsztaty, wyjazdy integracyjne, szkolenia, organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, podejmujemy wszelkie działania zmierzające do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin w celu ich integracji ze środowiskiem. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ" powstało w 2017 roku w Kielcach.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, w zakresie oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki;
 

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się;
 

Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów faktycznych;
 

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;


Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 

Działalność na rzecz zwiększenia dostępności usług zdrowotnych;

Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;


Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom;


Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;


Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

Propagowanie w kraju i za granicą twórczości artystycznej poprzez wspieranie działalności artystycznej członków i sympatyków stowarzyszenia;

 

Działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, edukacji, oświaty, wychowania i rekreacji, ochrony dziedzictwa narodowego;

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działania w sferze sportu i rehabilitacji; 

 

Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej na obszarze Polski i za granicą 

 

Podtrzymywanie i pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej;
 

stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju 

"Z NAMI RAŹNIEJ"

Formy terapii zajęciowej realizowanej przez stowarzyszenie

Muzykoterapia

Dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Np. śpiewanie znanych piosenek, uczenie się nowych, słuchanie muzyki, udział w koncertach. 

Silwoterapia

To metoda terapeutyczna oparta na kontakcie z przyrodą. Przebywanie na łonie natury, pośród drzew z dala od ruchu ulicznego wycisza, odpręża, relaksuje, poprawia zarówno stan psychiczny jak i fizyczny. Celem tego rodzaju terapii jest rozładowanie napięć, rozluźnienie i uspokojenie.

Ergoterapia

Terapia poprzez pracę - polega na dostosowaniu pracy do możliwości chorego, uwzględniając zainteresowania i umiejętności. Jest prowadzona metodą „małych kroków”, co oznacza, że jest prowadzona w miarę poprawy stanu zdrowia.

Hipoterapia i Dogoterapia

Forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia / psa. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych.

Arteterapia

Terapia poprzez sztukę. wykorzystuje wiele technik plastycznych: rysunek, malarstwo, rzeźbę, i inne. Ta forma terapii ma być spontanicznym procesem tworzenia i nie wymaga od osób w niej uczestniczących doświadczenia lub zdolności artystycznych.

Socjoterapia

To jedna z metod terapii zajęciowej, która ma na celu włączenie osób chorych psychicznie oraz osób niepełnosprawnych i/lub wykluczonych do życia społecznego, a przede wszystkim poprawę funkcjonowania w grupie społecznej

Choreoterapia

Terapia tańcem opiera się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka.

Kinezyterapia

Leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm.

Cele statutowe naszego stowarzyszenia

o nas

Nasze działania obejmują zdobywanie i podtrzymywanie umiejętności ze wszystkich sfer życia potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Podejmowana tematyka, kolejność zastosowania i dynamika pracy powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby, do której skierowana jest nasza pomoc. Przestrzegamy przy tym sprawdzonych zasad, które pozwalają działać skutecznie. Ważne w naszej pracy jest to, że zaczynamy ją dopiero po nawiązaniu tzw. kontaktu terapeutycznego. Niezmiernie istotne jest bowiem stworzenie bezpiecznego klimatu współpracy. W naszej działalności wierzymy w sens i skuteczność podejmowanych zadań, stosujemy pozytywne wzmocnienia i stajemy się partnerami w relacji z naszymi podopiecznymi.

stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju 

"Z NAMI RAŹNIEJ"